Трудова Борса Варна | Намери работа, Борса за работа, Мотивационно писмо, Сезонна работа
Преглеждане на профила: 1504 пъти

Трудова Борса Варна
Намери работа, Борса за работа, Мотивационно писмо, Сезонна работа
Град:
Адрес:
Телефон:+359 (0) 980 87 19
Бранш:
e-mail:az@az.government.bg
Сайт:http://www.az.government.bg
Агенция по заетостта

-Управление и структура на Агенцията по заетостта
-Дирекции "Регионална служба по заетостта"
-Дирекции "Бюро по труда"
-Териториален обхват
-Адреси и телефони
-Харта на клиента на Агенцията по заетостта
-Център за информация и услуги
-Контакти

За сайта на Агенцията по заетостта

История на Агенцията по заетостта
Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Стратегическите цели по заетостта са:
краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата
дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението

регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
посреднически услуги за осигуряване на заетост
съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво
участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно
определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
защита и запазване на заетостта
организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България
анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него
Начало
© 2013 www.companycatalog.org. Всички права запазени.
С подкрепата на sutrin.com

Зареждане...